• Deklaracja dostępności

    • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność  architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
     ze szczególnymi potrzebami.

      

     dostępność cyfrowa

      

     Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

     Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.spzagosciniec.wolomin.org/

      

     Data publikacji i aktualizacji

     Data publikacji strony internetowej: 01.09.2019
     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.09.2020

      

     Status pod względem zgodności

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     Niezgodności:

     • część obrazów nie posiada opisu alternatywnego;
     • część złożonych elementów graficznych nie ma poszerzonego opisu;
     • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu;
     • wszystkie dokumenty z rozszerzeniem .pdf są dokumentami bez możliwości edycji;

     Wyłączenia:

     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności cyfrowej;
     • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

      

     Udogodnienia

     Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, niekorzystające z technologii asystujących:

     • zmiana wielkości czcionki,
     • przełączenie wysokiego kontrastu (odpowiedni kontrast tekstu do tła).

     Strona posiada wersję dla słabowidzących, można ją włączyć na dole strony.

      

     Korzystanie z klawiatury

     Na stronie internetowej wszystkie elementy aktywne są dostępne za pomocą klawiatury.
     Można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

      

     Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Na bieżąco usuwa się bariery na stronie internetowej.

      

     Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

     Oświadczenie sporządzono dnia: 12.10.2020.

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dyrektorem Szkoły Panią Agnieszką Kordyzon-Andrzejewską. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 22 7877145.

      

     Procedura odwoławcza

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić problem z dostępnością strony internetowej lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
      na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

      

     Żądanie powinno zawierać:

     • dane osoby zgłaszającej żądanie,
     • wskazanie, o który element strony chodzi,
     • sposób kontaktu,
     • dogodny sposób przedstawienia informacji.

      

     Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres:  spzag@wp.pl

      

     Żądanie powinno być zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

     Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje się o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

     Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, można zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

     Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

      

     Dane kontaktowe

     nazwa szkoły:           Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu

     adres:                         ul. Szkolna 1, 05-200 Wołomin

     e-mail:                        spzag@wp.pl

     telefon:                      22 787 71 45             

      

     dostępność architektoniczna


     Siedziba szkoły:           Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu

                                            ul. Szkolna 1, 05-200 Wołomin

                            

     Wejście główne do budynku usytuowane jestod ul. Szkolnej. Posiada 2 stopnie i podjazd dla wózków, jest w pełni dostępne dla niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym znajduje się  portiernia. Drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie, ale można liczyć na pomoc pracownika szkoły. Drzwi przystosowane do przejazdu wózka.

      

     Wejście boczne nr 1:od ul. Szkolnej, wyłącznie na potrzeby oddziału przedszkolnego.
     Posiada 2 stopnie, nie jest dostępne dla niepełnosprawnych.

     Wejście boczne nr 2: od ul. Szkolnej. Posiada 2 stopnie, nie jest dostępne dla niepełnosprawnych.

     Wejście boczne nr 3: od ul. Szkolnej. Posiada 2 stopnie, nie jest dostępne dla niepełnosprawnych.

     Wejście boczne nr 4: od ul. Szkolnej, bezpośrednio do sali gimnastycznej (nie jest używane).
     Posiada 2 stopnie, nie jest dostępne dla niepełnosprawnych.

     Wejście boczne nr 5: od ul. 100-lecia. Posiada 1 stopień, nie jest dostępne dla niepełnosprawnych.

      

     W godzinach pracy szkoły przy wejściu głównym pracownicy obsługi monitorują ruch osób wchodzących do szkoły i wychodzących ze szkoły, udzielają niezbędnej pomocy.

      

     W budynku  szkoły korytarze, schody i balustrady schodów  są zgodne z prawem budowlanym.

      

     W budynku znajduje się winda, która umożliwia  osobom niepełnosprawnym przedostanie się
     na wyższą kondygnację. 

      

     Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

     Przy sali gimnastycznej znajduje się toaleta oraz łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

      

     Na szkolnym parkingu nie wyznaczono miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, ale istnieje możliwość zatrzymania pojazdu bezpośrednio przy podjeździe dla wózków.

      

     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

      

     dostępność Informacyjno-komunikacyjna

      

     Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu zapewnia możliwość komunikowania się:

     • telefonicznie:             22 787 71 45             
     • elektronicznie:           spzag@wp.pl
     • korespondencyjnie:   Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu

                                                      ul. Szkolna 1, 05-200 Wołomin

      

     W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. 

      

     W budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

      

     Na terenie Szkołynie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

      

     Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacja ze szkołą możliwa jest również w formie określonej w tym wniosku.

      

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z Dyrektorem Szkoły Panią Agnieszką Kordyzon-Andrzejewską. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 22 7877145.

      

     Procedura odwoławcza

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić problem z dostępnością architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną,

      

     Osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo:

     • zgłosić problem z dostępnością architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej,
     • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

      

     Żądanie powinno zawierać:

     • dane osoby zgłaszającej żądanie,
     • wskazanie, bariery utrudniającej/uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym
     • sposób kontaktu,
     • dogodny sposób przedstawienia informacji.

      

     Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać na adres:   spzag@wp.pl

      

     Żądanie powinno być zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

     Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje się o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

     Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny ma obowiązek zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

     W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON.

      

     Dane kontaktowe

     nazwa szkoły:            Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu

     adres:                         ul. Szkolna 1, 05-200 Wołomin

     e-mail:                        spzag@wp.pl

     telefon:                       22 787 71 45

      

     Dostosowanie stron EduPage do wymogów GDPR https://www.edupage.org/gdpr/ 

     Raport o stanie zapewnienia dostępności Raport_o_stanie_zapewnienia_dostepnosci.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin
    05-200 Wołomin
    Poland
   • 1251141342
   • 017209340
   • 85.20.Z
   • 15227
 • Nasze media społecznościowe