• Rekrutacja


    • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2022/2023

     do Szkoły Podstawowej
     im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu

      


     Rekrutacja odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem systemu elektronicznego
     Linki dostępne poniżej oraz na stronach www ZEASiP i Urzędu Miejskiego w Wołominie.

      

     Rekrutacja do klasy 1                                          1 – 31 marca 2022 r. Rocznik 2015

     • Szkoły kandydat: http://gminawolomin.podstawowe.vnabor.pl
     • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
     • Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych. Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Do wniosku dołącza się wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych.
       

     Rekrutacja do oddziału przedszkolnego                1 – 14 marca 2022 r. Rocznik 2016                

     • Przedszkola kandydat: http://gminawolomin.przedszkola.vnabor.pl
     • Rekrutacją objęte są dzieci z rocznika 2016, zamieszkałe w na terenie Gminy Wołomin.
     • Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2016) podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
     • Do wniosku należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

      

     Czynności dotyczące złożenia zgłoszenia/wniosku

     • Wypełnione elektronicznie zgłoszenie/wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć
      do szkoły
      poprzez wrzut do skrzynki korespondencyjnej na terenie szkoły w godz. 7-17 lub podpisać w systemie Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku w systemie Profilem Zaufanym jest jednoznaczne ze złożeniem zgłoszenia/wniosku i nie wymaga składania formy papierowej.
     • Udział w elektronicznej rekrutacji jest możliwy jedynie w przypadku, gdy wydrukowany i podpisany
      przez rodziców wniosek zostanie dostarczony w formie papierowej do szkoły lub gdy wprowadzony wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji zostanie podpisany profilem zaufanym. Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego w terminie określonym w Harmonogramie lub złożenie niepodpisanego wniosku jest jednoznaczne z nieuczestniczeniem dziecka w rekrutacji.
     • Prosimy zapoznać się z zakładką „Zasady Naboru”.


     Prosimy o dopełnienie wszelkich formalności we wskazanym terminie.

      

      

     Dokumenty:

     nabor_2022_2023.pdf
     nabor_2021_2022.pdf
     RODO_wizerunek_dziecka.pdf
     zarz_17_2021_przygot_przedszk.pdf
     ZGLOSZENIE_DO_KLASY_PIERWSZEJ.pdf
     ZGLOSZENIE_DO_ROCZ_PRZYGOT_PRZEDSZK_Zal_3_do_zarzadzenia_17-2021.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • sekretariat@spzagosciniec.edu.pl
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
   • 1251141342
   • 017209340
   • 85.20.Z
   • 15227
 • Nasze media społecznościowe