• Rekrutacja

   • REKRUTACJA


    NA ROK SZKOLNY 2024/2025


    w Szkole Podstawowej
    im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu

     

     

     

    REKRUTACJA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE

    Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO

    Linki dostępne poniżej oraz na stronach internetowych ZEASiP i Urzędu Miejskiego w Wołominie.

     

     

    REKRUTACJA DO KLASY 1

     

    Ø    Rocznik 2017

    Ø    https://rekrutacje-wolomin.pzo.edu.pl

    Ø    1 – 29 marca 2024 r.    dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, tj. Zagościniec, Lipinki

       Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata i rodziców kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

    Ø    21 – 28 maja 2024 r.    dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

        Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych. Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Do wniosku dołącza się wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych.

     

     

    REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

     

     

    Ø    Rocznik 2018

    Ø    https://rekrutacje-wolomin.pzo.edu.pl

    Ø    6 – 19 marca 2024 r.    dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Wołomin

    Kandydaci biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Do wniosku dołącza się wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów rekrutacji.

     

     

    CZYNNOŚCI DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA/WNIOSKU

     

      Wypełnione elektronicznie zgłoszenie/wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć do sekretariatu szkoły w godz. 8-16 lub podpisać w systemie Profilem Zaufanym.
        Podpisanie wniosku w systemie Profilem Zaufanym jest jednoznaczne ze złożeniem zgłoszenia/wniosku i nie wymaga składania formy papierowej.

        Udział w rekrutacji jest możliwy jedynie w przypadku, gdy wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek zostanie dostarczony w formie papierowej do szkoły lub gdy wprowadzony wniosek w elektronicznym systemie rekrutacji zostanie podpisany profilem zaufanym. Niezłożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły/oddziału przedszkolnego w terminie określonym w Harmonogramie lub złożenie niepodpisanego wniosku jest jednoznaczne z nieuczestniczeniem dziecka w rekrutacji.


    Prosimy o dopełnienie wszelkich formalności we wskazanym terminie.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
   • 1251141342
   • 017209340
   • 85.20.Z
   • 15227
 • Nasze media społecznościowe