• Rekrutacja


    • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2023/2024

     do Szkoły Podstawowej
     im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu

      

     Zgłoszenia oraz wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wołomin należy składać za pośrednictwem systemu VULCAN na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolomin

     Wnioski o przyjęcie do IV klasy oddziału sportowego należy składać tylko w wersji papierowej (wnioski do pobrania w szkole oraz na stronie http://sp5.wolomin.org/.

     Publiczne szkoły podstawowe na terenie Gminy Wołomin:

     1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II;
     2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Łukasiewicza;       
     3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. J. Piłsudskiego;   
     4. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP;
     5. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków;   
     6. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi;       
     7. Szkoła Podstawowa  im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Czarnej;        
     8. Szkoła Podstawowa  im. F. Chopina w Starym Grabiu;     
     9. Szkoła Podstawowa im. Ks. I. Skorupki  w Ossowie;        
     10. Szkoła Podstawowa im. I.J. Paderewskiego w Zagościńcu;
     11. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach;
     12. Szkoła Podstawowa w Leśniakowiźnie.

      

     Informacje ogólne

     Do klas I przyjmowane są:

     • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
     • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
     • dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

      

     Zasady przyjęć

     Do danej szkoły podstawowej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia. Dzieci spoza obwodu szkoły, zamieszkałe na terenie Gminy Wołomin, mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wolne miejsce na podstawie wniosku.

     Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

     Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

     Obwody szkół podstawowych.

     Kandydaci spoza obwodu

     Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu danej szkoły, zamieszkałego na terenie Gminy Wołomin, odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII-2/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tj:

     1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły podstawowej – 4 pkt.;
     2. Kandydat jest zstępnym pracownika danej szkoły podstawowej – 3 pkt. (oświadczenie rodzica).

     Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

     We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

     W sytuacji nieprzyjęcia kandydata zamieszkałego w Gminie Wołomin do żadnej z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnie z podanym miejscem zamieszkania).

     Rekrutacja kandydata do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie (poza systemem VULCAN) z uwzględnieniem warunków i kryteriów zawartych w art. 137 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

     Warunki:

     1. Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
     2. Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału sportowego.
     3. Pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale sportowym.

     TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     Składanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 131 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe - od 1 marca 2023 r. od godz. 10.00 – 31 marca 2023 r. do godz. 14.00.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - dnia 5 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00

     Potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  kandydata, woli przyjęcia - od dnia 5 kwietnia 2023 r. od godz. 12.00 do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 18 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00

     Pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w dniach od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2022 r.  zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

     TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS IV ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     Składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 1 marca 2023 r. od godz. 7.30 – 31 marca 2023 r. do godz. 15.30.

     Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo oświatowe:

     I termin - dnia 19 kwietnia 2023 r. godz. 18.00 – siatkówka chłopcy,

                      dnia 20 kwietnia 2023 r. godz. 18.00 – koszykówka dziewczynki oraz piłka nożna chłopcy;

     II termin – dnia 24 maja 2023 r. godz. 18.00 – siatkówka chłopcy,

                       dnia 25 maja 2023 r. godz. 18.00 – koszykówka dziewczynki oraz piłka nożna chłopcy.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik: prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe - do 29 maja 2023 r. godz. 14.00.

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do dnia 6 czerwca 2023 r. do godz. 14.00

     Pisemne potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  kandydata, woli przyjęcia – od dnia 7 czerwca 2023 r. do dnia 23 czerwca 2023 r. do godz. 16.00

     Do dnia 27 czerwca 2023 r. należy dostarczyć orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do dnia 28 czerwca 2023 r.

     W dniach od 17 sierpnia 2023 r. do 30 sierpnia 2023 r. jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

     Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy:

     1. posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
     2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;
     3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej oddziale sportowym.

     TRYB ODWOŁAWCZY

     W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/ opiekunowie prawni kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

     Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie.

     W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.

     Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania odwołania.

     Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

      

      

      

     DEKLARACJA POTWIERDZENIA KONTYNUACJI

     Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu.

     Potwierdzam wolę kontynuacji uczęszczania mojego dziecka w roku szkolnym 2023/2024 do:

     Nazwa jednostki*

     Nazwa grupy*

      

      

     Dziecko będzie uczęszczało do jednostki od godziny: ………….. do godziny …………..

     DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA

     Imiona:*

     Nazwisko:*

     PESEL*

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Data urodzenia*

      

     dzień

      

     miesiąc

      

     rok

     W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:

                            

     DANE ADRESOWE KANDYDATA

     Adres zamieszkania

     Kraj

     Polska

     Ulica

      

     Gmina

      

     G: ...................., P: ....................,

     W: ....................

     Nr budynku

      

     Nr lokalu

      

     Kod pocztowy

      

     Miejscowość

      

     Poczta

      

     Dane kontaktowe

     Telefon

      

     Adres e-mail

      

                      

     DANE RODZICÓW

     (W przypadku, gdy ustanowiono opiekę prawną nad dzieckiem, należy podać dane opiekunów prawnych)

      

     Matka/opiekunka prawna

     Ojciec/opiekun prawny

     Imię i nazwisko

      

      

     Telefon

      

      

     Adres e-mail

      

      

      

     Proszę wypełnić obie kolumny, gdy adresy zamieszkania rodziców są różne.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Adresy zamieszkania rodziców

     Kraj

      

      

     Województwo

      

      

     Powiat

      

      

     Gmina

      

      

     Miejscowość

      

      

     Ulica

      

      

     Nr budynku

      

      

     Nr lokalu

      

      

     Kod pocztowy

      

      

     Poczta

      

      

      

      

      

      

      

     ………………………..................                                                                                        …………………………..…………..

     podpis matki/opiekunki prawnej                                                                                         podpis ojca/opiekuna prawnego     …………..…………………., dnia ……………………….

      

      

      

     Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które aktualnie korzysta z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 13 lutego do 22 lutego 2023 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie muszą brać udziału w rekrutacji.

     UWAGA! Niezłożenia deklaracji skutkuje koniecznością wzięcia udziału w postepowaniu rekrutacyjnym.

     Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024

     Rodzice dziecka zobowiązanego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego (6-latek) lub mającego prawo do wychowania przedszkolnego (dziecko w wieku od 3 do 5 lat), niekorzystającego z możliwości kontynuacji wychowania przedszkolnego, w ramach rekrutacji składają tylko jeden wniosek do przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru. We wniosku złożonym do przedszkola pierwszego wyboru można dodatkowo wybrać placówkę drugiego lub trzeciego wyboru.

     Nabór na wolne miejsca prowadzony będzie do:

     1. Przedszkola nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki z siedzibą przy ul. Polnej 32;
     2. Przedszkola nr 5 im. Kota w butach z siedzibą przy ul. Broniewskiego 2;
     3. Przedszkola nr 6 im. Bajka z siedzibą przy ul. Kościelnej 70;
     4. Przedszkole nr 8 im. Czerwonego Kapturka w nowej siedzibie przy ul. Wiejskiej 6;
     5. Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 15;
     6. Przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka z siedzibą przy al. Armii Krajowej 56;
     7. Przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach z siedzibą przy ul. Szosa Jadowska 37;
     8. Przedszkola im. Małych Odkrywców w Leśniakowiźnie wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie z siedzibą przy ul. Kasprzykiewicza 153;
     9. oddziału przedszkolnego (roczne przygotowanie przedszkolne) w Szkole Podstawowej im. I. J. Paderewskiego w Zagościńcu z siedzibą przy ul. Szkolnej 1;
     10.  Przedszkoli Publicznych „Bambi” z siedzibą w Duczkach przy ul. Szosa Jadowska 9 i Lipinkach przy ul. Wiśniowej 1;
     11.  Przedszkola Publicznego „Kraina Przedszkolaków” z siedzibą przy ul. Kurkowej 15 oraz do oddziałów przy ul. Niepodległości 19;
     12.  Publicznego Przedszkola „Baśniowa Kraina” z oddziałami integracyjnymi z siedzibą przy ul. Orwida 22;
     13.  Publicznego Przedszkola „Zaczarowany Zamek” z siedzibą przy ul. Czarnieckiego 112A.

     W postepowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział dzieci:

     • z odroczonym obowiązkiem szkolnym*,

     • sześcioletnie (urodzone w 2017 roku)

     • pięcioletnie (urodzone w 2018 roku),

     • czteroletnie (urodzone w 2019 roku),

     • trzyletnie (urodzone w 2020 roku).

     Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

     L.p.

     Rodzaj czynności

     Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

     Termin w postępowaniu uzupełniającym

     1.

     Złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

     od 13 lutego 2023 r.

     do 22 lutego 2023 r. do godz. 15.00

     -

     2.

     Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

     od 1 marca 2023 r.

     od godz. 9.00

     do 15 marca 2023 r.

     do godz. 14.00

     od 31 maja 2023 r.

     od godz. 9.00

     do 6 czerwca 2023 r.

      do godz. 14.00

     3.

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych **

     5 kwietnia 2023 r.

     do godz. 12.00

     15 czerwca 2023 r.

     do godz. 12.00

     4.

     Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia ***

     od 5 kwietnia 2023 r.

      od godz. 13.00

     do 14 kwietnia 2023 r. do godz. 14.00

     od 15 czerwca 2023 r. godz. 13.00

     do 19 czerwca 2023 r. do godz. 14.00

     5.

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

     18 kwietnia 2023 r.

     do godz. 15.00

     20 czerwca 2023 r.

     do godz. 12.00

     ** Jeśli dziecko nie zostało zakwalifikowane do żadnego z wybranych przedszkoli, rodzicom/opiekunom prawnym zostanie wskazane inne przedszkole jako propozycja miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

     *** UWAGA! Niepotwierdzenie woli w powyższych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce i będzie skutkować skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.

     Wypełnianie wniosku

     Wniosek o przyjęcie kandydata należy wypełnić w systemie dostępnym na https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolomin

     Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o miejsce w przedszkolu oddziale przedszkolnym w szkole dla swojego dziecka rejestrują się w systemie poprzez wpisanie numeru PESEL dziecka.

     Następnie należy wypełnić interaktywny Wniosek o przyjęcie kandydata, któremu zostanie nadany unikalny numer ID. We Wniosku należy wpisać wszystkie dane dziecka, wskazać placówkę, do której aplikują Państwo o przyjęcie dziecka. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, wskazując według preferencji wyboru (od najbardziej preferowanej na 1 miejscu do najmniej preferowanej na 3 miejscu).

     * Rodzice/opiekunowie prawni dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym w celu wypełnienia wniosku zgłaszają się do wybranej placówki pierwszego wyboru.

     Składanie wniosku

     Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola elektronicznie:

     − Rodzice/opiekunowie prawni posiadający profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola.

     UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie i podpisać elektronicznie. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

      

     Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w postaci elektronicznej:

     −  Rodzice/opiekunowie prawni nie mający możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, wypełniają wniosek w formie elektronicznej, następnie drukują, podpisują i wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami, składają w przedszkolu preferowanym jako pierwszy wybór.

     UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie oraz wydrukować, podpisać (oboje rodzice/opiekunowie prawni) i złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku przesłanego tylko poprzez aplikację lub złożonego tylko w wersji papierowej bez rozpatrzenia.

     Instrukcja postępowania z aplikacją Nabór

     • wejdź na stronę https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolomin

     • zapoznaj się z ofertą edukacyjną (ikona po lewej stronie)

     1. Kliknij „Zgłoś kandydaturę”.

     2. Przeczytaj informację i wpisz nr PESEL dziecka.

     3. Wybierz preferowane placówki.

     4. Uzupełnij dane o kandydacie.

     5. Wprowadź hasło w celu utworzenia konta (za jego pomocą będzie można zapoznać się z

     wynikami rekrutacji).

     6. Uzupełnij dane dotyczące kryterium.

     7. Wydrukuj Wniosek o przyjęcie kandydata, w przypadku składanie wersji papierowej w placówce, natomiast w przypadku składania elektronicznego należy podpisać profilem zaufanym i przesłać.

     Wzory świadczeń znajdują się w ikonie – „Pliki do pobrania”.

     Więcej szczegółowych informacji dotyczących aplikacji Nabór w przewodniku dla rodziców i opiekunów, który znajduje się w folderze Pliki do pobrania.

     Kryteria rekrutacyjne oraz (dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów)

     Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Wołomin.

     W przypadku większej liczby kandydatów niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     1) wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie rodzica);

     2) niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

     3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

     4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ;

     5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ;

     6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);

     7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

     Za każde z wyżej wymienionych kryteriów można uzyskać po 1000 punktów.

     Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z poźn. zm.):

     *wielodzietność rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo Oświatowe);

     **samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 43 ustawy Prawo Oświatowe).

     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego dodatkowo są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Uchwała nr XLIV-17/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia).

     Kryteriami oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów są:

     1. dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania w odległości do 3 km od przedszkola, do którego ubiega się o przyjęcie) – 100 pkt;
     2. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Wołominie i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie (kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)) – 80 pkt;
     3. dziecko, którego jeden rodzic/opiekun prawny mieszka w Wołominie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie (kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO)) – 40 pkt;
     4. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilno – prawnej, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym) – 25 pkt;
     5. rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranego przedszkola (potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola) – 15 pkt;
     6. dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola) – 5 pkt.

     Procedura odwoławcza

     W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/szkoły.

     Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia złożenia ww. wniosku.

     W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

     Dyrektor ma 3 dni na rozpatrzenie odwołania.

     Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

     W dniach od 31 maja 2023 r. do 20 czerwca 2023 r. w tych przedszkolach, które będą dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
   • 1251141342
   • 017209340
   • 85.20.Z
   • 15227
 • Nasze media społecznościowe