• Historia szkoły

     • 1908
      • Pierwsze kroki

       Po raz pierwszy szkoła zaistniała za zezwoleniem władz carskich, lecz po roku działalności została zamknięta. Wówczas odbywało się tajne nauczanie w języku  polskim, w domach gospodarzy, prowadzone przez Ludwika Stańczaka

     • 1915
      • Szkoła w domu

       Została ponownie otwarta jako szkoła polska i praca w tej placówce trwała do końca roku szkolnego 1919/1920. Sale lekcyjne mieściły się w domu pana Jankowskiego (obecnie skrzyżowanie ulic Podmiejskiej i 100-lecia), a później w domu p. Iwaszkiewicza. Wojna polsko-bolszewicka przerwała działalność szkoły do 1 września 1921r.

     • 1921
      • Pierwszy projekt

       Mieszkańcy po raz pierwszy z inicjatywy ówczesnego opiekuna szkoły – Antoniego Przybysza, zawiązali pierwszy komitet budowy szkoły i stworzyli pierwszy projekt szkoły w Zagościńcu. Prace tego komitetu zakończyły się pozyskaniem od grupy mieszkańców, jako darowizny, około 11 000m2 gruntu pod przyszły budynek szkolny. Darczyńcami gruntu byli: Eugenia i Kazimierz Rago, Ignacy Żmijewski, Antoni Przybysz.
        

     • 01.03.1924
      • Kierownik szkoły

       Kierownik szkoły

       Z tym dniem Inspektor Szkolny Powiatu Radzymińskiego w Wołominie powierzył nauczycielce Annie Winogradow obowiązki kierownictwa w dwuklasowej powszechnej szkole w Zagościńcu. Zajęcia lekcyjne odbywały się wówczas w domu p. Wojdy.

     • 1932
      • Dom Ludowy

       Po raz drugi powołany został komitet budowy szkoły z przewodniczącym Stanisławem Bartkiewiczem. Koszt proponowanego projektu czteroklasowej szkoły wynosił 55000 zł, z tego połowę mieli pokryć mieszkańcy wsi. Propozycje władz, jakie przedstawiono mieszkańcom Zagościńca, w sprawie budowy szkoły, były nie do przyjęcia. Postanowiono wybudować w czynie społecznym Dom Ludowy, w którym w przyszłości mieścić się miały: Szkoła i Koło Młodzieży Wiejskiej. Mieszkańcy opodatkowali się po 10 zł. od każdej rodziny, prowadzono akcje mające na celu zgromadzenie pieniędzy i doprowadzenie do powstania szkoły.   Zebrano ok. 5 000 zł., za które zakupiono cegłę i drewno.

     • 1938
      • Rozpoczęcie budowy

       Rozpoczęto długo oczekiwaną budowę szkoły. Każdy z mieszkańców Zagościńca chciał przyczynić się do jej powstania. Pani Winogradow podarowała srebrną carską monetę, która została umieszczona w fundamentach budynku. Mieszkańcy Zagościńca: p. Wojciech Przybysz, Jan Przybysz, Piotr Przybysz i Stanisław Wróbel bezpłatnie przygotowali projekt szkoły i prowadzili prace budowlane.
        

     • 01.09.1938
      • Pierwsze lekcje

       Rozpoczęto naukę w nowym, nie wykończonym jeszcze drewnianym budynku. Radość z nowej szkoły nie trwała długo, wybuch wojny, wywarł piętno również na losach szkoły. W szkole mieścił się skład niemiecki, a w 1944r. budynek został zrabowany i ogołocony. Podczas okupacji szkoła mieściła się w domu Państwa Perkowskich. Nie można było uczyć geografii i historii Polski, gdyż były częste kontrole niemieckich władz.

        

     • 1944
      • Czasy po okupacji

       Czasy po okupacji

       Szkoła rozpoczęła działalność. Sale lekcyjne mieściły się w kilku domach: p. Kuźmów, Wojdów, Chorzyńskich oraz w domu p. Wiśnickiej (po wojnie p. Winogradow używała swojego rodowego nazwiska - Wiśnicka).

     • 1946
      • Nowa Pani Kierownik

       Kierowniczką szkoły została Eugenia Dmochowska. W szkole uczyła jeszcze p. Wanda Nosińska. Około 350 uczniów uczyło się w prywatnych domach. W tym czasie w budynku szkoły działała biblioteka, sklep GS oraz Samopomoc Chłopska, były też prywatne mieszkania.

     • 1962
      • Współpraca ze szkołą w Duczkach

       Współpraca ze szkołą w Duczkach

       Szkoła w Zagościńcu stała się punktem filialnym Szkoły Podstawowej w Duczkach, a kierowniczką została Wanda Nosińska. Początkowo uczyły się tu dzieci z klas I – IV, potem z klas I – VII (jeden rok szkolny), a następnie klasy I – VI, zaś edukację w klasach VII – VIII kończyły w Szkole Podstawowej w Duczkach.
        

     • 1968
      • Kolejny komitet budowy szkoły

       Helena Mazurek, mieszkanka Zagościńca i wizytator Ministerstwa Oświaty zawiązała komitet budowy szkoły, który w późniejszych latach przyczynił się do ogrodzenia i zagospodarowania placu szkolnego (1975r.), dobudowania werandy, uregulowań prawnych działki szkolnej (1985r.).

     • 01.09.1977
      • Zmiany

       Kierowniczką punktu filialnego (później Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Zagościńcu) została Elżbieta Ludwiniak. W latach 80-tych w szkole w Zagościńcu uczyły się już tylko klasy młodsze 0 – III. Od IV klasy uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Duczkach.

     • 01.09.1984
      • Szkoła Podstawowa w Zagościńcu jako samodzielna placówka, po wielu latach działalności jako punkt filialny SP Duczki.

     • 1985
      • Darczyńcy terenu

       Darczyńcy terenu

       Teren pod budowę szkoły, ofiarowany przez kilku mieszkańców wsi Zagościniec (i ich spadkobierców), został sądownie przejęty na rzecz Skarbu Państwa (przez zasiedzenie). Spadkobiercy darczyńców: Jan Żmijewski, Aleksander Wojda, Stefan Żmijewski, Apolonia Wojda (spadkobiercy Ignacego Żmijewskiego), Jan Przybysz, Antonina Rafalik, Władysław Przybysz (spadkobiercy Antoniego Przybysza).

     • 1986
      • Komitet budowy szkoły zawiązany przez Helenę Mazurek zaczął funkcjonować pod nazwą: Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w Zagościńcu.

     • 01.09.1992
      • Nowy dyrektor

       Funkcję dyrektora szkoły objęła Małgorzata Gajcy i piastowała ją do 1996r.

     • 1993
      • Środki finansowe

       Nastąpiło rozwiązanie Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole w Zagościńcu, zaś środki finansowe znajdujące się na jego koncie, przekazane zostały na potrzeby placówki.  

     • 01.02.1996
      • Elżbiecie Ludwiniak powierzono obowiązki dyrektora szkoły.

     • 01.09.1996
      • Nowym dyrektorem szkoły zostaje Jolanta Rasińska. 

     • 01.09.1998
      • Współpraca

       Przy współdziałaniu dyrektora szkoły i rodziców uczniów powstaje Społeczny Komitet nr 197 Budowy Szkoły Podstawowej w Zagościńcu. Przewodniczącym komitetu zostaje Marek Górski. Członkowie komitetu wraz ze swoimi rodzinami, we współpracy ze szkołą organizowali wiele akcji mających na celu pozyskanie funduszy na zakup projektu szkoły (festyny rodzinne, loterie, sprzedaż „cegiełek”, bale). Przy znacznej pomocy sponsorów udało się zebrać 55000 zł, co stanowiło część zapłaty za projekt nowego budynku.Komitet współpracuje ze szkołą również w zakresie: pozyskiwania sponsorów, pomocy rodzinom najuboższym, organizowania wspólnych uroczystości, promocji szkoły i miejscowości.

     • 2005
      • Wyczekiwana budowa

       W październiku rozpoczęto, długo wyczekiwaną przez społeczność szkolną i lokalną, budowę nowej szkoły. 17.11.2005r. Biskup Kazimierz Romaniuk poświęcił plac pod budowę szkoły.

     • 13.05.2006
      • Tego dnia odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego, której przewodniczył Biskup Stanisław Kędziora.

     • 01.03.2008
      • Uroczyste otwarcie

       Uroczyste otwarcie

       Dzięki zaangażowaniu kilku pokoleń mieszkańców, społecznej działalności komitetów budowy szkoły i dyrektorów szkół, hojności darczyńców i przychylności władz lokalnych nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego.

     • 18.05.2017
      • Rada Miejska w Wołominie podjęła Uchwałę nr XXXVIII-73/2017 w sprawie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zagościńcu w Szkołę ośmioletnią (z mocą od 1 września 2017r.).

     • 01.07.2017
      • Funkcję dyrektora szkoły obejmuje Agnieszka Kordyzon-Andrzejewska.

     • 31.01.2018
      • Rada Miejska w Wołominie podejmuje Uchwałę nr XLVIII-4/2018 w sprawie nadania imienia Ignacego Jana Paderewskiego Szkole Podstawowej w Zagościńcu (z mocą od 1 września 2018r.).

     • 27.04.2018
      • Uroczystość nadania imienia

       Uroczystość nadania imienia Ignacego Jana Paderewskiego Szkole Podstawowej w Zagościńcu. Dyrektorowi szkoły i uczniom zostanie uroczyście przekazany sztandar, ufundowany przez Społeczny Komitet nr 197 Budowy Szkoły Podstawowej w Zagościńcu (rozwiązany) oraz Radę Rodziców.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin
    05-200 Wołomin
    Poland
   • 1251141342
   • 017209340
   • 85.20.Z
   • 15227
 • Nasze media społecznościowe