• Logopeda

    • Neuroflow ® AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY - to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.

     Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka. Program pozwala na dostosowanie tempa i ćwiczeń do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – trening prowadzony jest w domu pacjenta, pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty. Stopień trudności zadań dostosowywany jest do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, tak aby zadanie nie było zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Terapia składa się z modułów, które odpowiadają potrzebom każdego z typów klinicznych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży.

     Jeśli obserwujecie Państwo u swojego dziecka objawy takie jak:

     •     problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej
     •     trudności w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
     •     nierozumienie mowy w szumie - w hałasie,
     •     mylenie podobnie brzmiących wyrazów
     •     często sprawia wrażenie nieobecnego
     •     mimo uważnego słuchania, trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem długich, skomplikowanych poleceń, instrukcji słownych,
     •     wyłączanie się i zmęczenie przy długotrwałym słuchaniu,
     •     kłopoty z zapamiętywaniem informacji przekazanej kanałem słuchowym,
     •     nadwrażliwość na niektóre dźwięki,
     •     częsta prośba o powtórzenie słyszanej informacji,
     •     trudności z konstruowaniem płynnych wypowiedzi, ubogie słownictwo,
     •     monotonna mowa,
     •     trudności z liczeniem, nauką tabliczki mnożenia, z zapamiętaniem dni tygodnia, miesięcy, dat, godzin, numerów telefonów,
     •     potrzeba większej ilości czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji,
     •     trudności w różnicowaniu podobnie brzmiących dźwięków mowy jak np. p/b, t/d , k/g i błędne ich zapisywanie
     •     w dzieciństwie częste wysiękowe zapalenie uszu,
     •     opóźniony rozwój mowy lub długo utrzymująca się wada wymowy,
     •     zachowanie podobne jak u dzieci z niedosłuchem,
     •     przerośnięty migdałek gardłowy.

     Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności dziecka nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD. U wielu dzieci z dysleksją, trudnościami w uczeniu się, SLI, ADHD, autyzmem to właśnie zaburzenia przetwarzania bodźców słuchowych są przyczyną ich trudności w uczeniu się na drodze słuchowej.

     Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

     • różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych
     • utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela szczególnie w szumie i hałasie
     • podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób, lub gdy należy słuchać nauczyciela i jednocześnie robić notatki
     • wydłuża pamięć słuchową
     • rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka (prozodię)

     W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

     Jak przebiega trening słuchowy?

     Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanych Providerów metody Neuroflow®, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Sesje treningowe odbywają się 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 25-30 min. Trening odbywa się w domu dziecka/pacjenta pod nadzorem jednego z rodziców lub w gabinecie terapeuty.

     1. Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem rodziców ( albo w poradni pod okiem terapeuty).
     2. Podzielony jest na trzy etapy, trwające od 4 tygodni dla dzieci najmłodszych do 6 tygodni dla starszych.
     3. Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.
     4. Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa około 25 min.
     5. Diagnozy prowadzą providerzy Neuroflow ATS®, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające pracy metodą Neuroflow ATS®.
     6. Cały trening trwa od 12 do 18 tyg.

     Podczas treningu dziecko uczy się koncentracji i uwagi słuchowej w trakcie wysłuchiwania ciekawych wierszy czy opowiadań. Doskonali umiejętność aktywnego słuchania ze zrozumieniem. Dziecko ćwiczy pamięć i uwagę słuchową. Uczy się kierowania uwagi na podany bodziec słuchowy.

     Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow® zawiera ćwiczenia rozumienia mowy w obecności różnych bodźców zagłuszających od przyjemnych, jak śpiew ptaków, czy szum morza, poprzez neutralne rozmowy wielu osób, aż do denerwujących, jak dźwięk elektrycznej szczoteczki do zębów.

     Program terapeutyczny zawiera bogaty, dostosowany dla różnych grup wiekowych materiał słowny, opowiadania, wiersze, zagadki. Treść opowiadań, baśni dostosowany jest do każdego z poziomów rozwojowych dzieci.

     Po wysłuchaniu opowiadania, baśni czy wiersza - dzieci odpowiadają na pytania związane z wysłuchanym tekstem. Pytania te mobilizują je do uważnego słuchania, zapamiętania treści. Sprawdzają rozumienie słuchanego tekstu, uwagę i pamięć krótkotrwałą.

     Wspólne zajęcia, w czasie których dziecko z rodzicem ćwiczy rozumienie tekstów tzn. słucha opowiadań, wierszy, baśni, odpowiada na pytania oraz ma możliwość rozmowy na temat słyszanych treści, poprawia umiejętności komunikacyjne, umiejętność uważnego słuchania oraz nadawania komunikatów – umiejętności tak ważne podczas nauki w szkole.

     Jakie są efekty Aktywnego Treningu Słuchowego?

     Dłuższa uwaga. Poprawa pamięci słuchowej. Poprawa prozodii mowy (melodia, akcent, intonacja). Wyciszenie zarówno emocjonalne oraz w zakresie ciała (mniej współruchów).
     Lepsze wyniki w nauce wynikające z większych możliwości słuchowych dziecka.
     Poprawa wyrazistości mowy. Lepsza autokontrola słuchowa, która jest ważna przy wdrażaniu poprawnej wymowy do wypowiedzi spontanicznej.

     Inne często obserwowane zmiany po zastosowaniu treningu ATS to:

     •     wzrost samooceny
     •     poprawę pewności siebie,
     •     obniżenie poziomu stresu przy wykonywaniu trudnych zadań
     •     poprawa komunikacji, kontaktów społecznych.


     Wymagania techniczne

     Do rozpoczęcia terapii słuchowej Neuroflow w domu potrzebny jest komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki stereofoniczne i dostęp do internetu.

     Dane techniczne:

     • Słuchawki nauszne, stereofoniczne, przewodowe,
     • Procesor klasy Pentium 2 266 MHz lub AMD Athlon 2 266 MHz.
     • Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8.
     • 350 MB dostępnego miejsca na dysku na potrzeby instalacji; dodatkowe wolne miejsce wymagane podczas instalacji;
     • brak możliwości zainstalowania na wymiennych urządzeniach magazynujących flash.
     • 1 GB pamięci RAM.
     • Wyświetlacz o rozdzielczości 1024×768 z odpowiednią kartą graficzną obsługującą przyspieszenie sprzętowe, standard OpenGL, kolory 16-bitowe i mającą 256 MB pamięci VRAM.
     • Szerokopasmowe połączenie z internetem.
     • Przeglądarka internetowa Chrome.
     • Zainstalowana wtyczka flash w przeglądarce.
     • Włączona obsługa Java Script oraz akceptacja możliwości zapisywania przez Serwis plików cookies.

     Diagnoza

     Diagnozę APD przeprowadza wykwalifikowany Provider, który ukończył specjalistyczne szkolenie, uprawniające do pracy metodą Neuroflow ATS. Diagnoza Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD metodą Neuroflow ATS® opiera się na baterii testów oceniających wyższe funkcje słuchowe:

     TRW - Test reakcji wzrokowej
     TRS - Test reakcji słuchowej
     ASPN-S - adaptacyjny test rozumienia słów w szumie
     ASPN-Z - adaptacyjny test rozumienia zdań w szumie
     DDT - test rozdzielnouszny cyfrowy
     FPT - test sekwencji częstotliwości
     aGDT - adaptacyjny test wykrywania przerw, test rozdzielczości czasowej układu słuchowego
     aDLF - adaptacyjny test różnicowania wysokości dźwięków
     Dokładna diagnoza wyższych funkcji słuchowych pozwala zaklasyfikować dziecko do jednego z trzech profili klinicznych APD i dzięki temu jak najlepiej dobrać odpowiedni program terapii odpowiadający potrzebom dziecka.

     Wyróżnia się trzy najczęściej występujące profile kliniczne zaburzeń słuchu (za Senderski 2009):

     •     Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym
     •     Zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie
     •     Zaburzenia integracji.

     Zaburzenia słyszenia na poziomie fonologicznym (ang. Decoding Deficit) – są to zaburzenia funkcji odkodowywania cech akustycznych dźwięków mowy, pozwalających na rozróżnianie fonemów. Zaburzona percepcja kolejności zdarzeń akustycznych, problem z różnicowaniem i monitorowaniem niewielkich zmian wysokości dźwięku.

     Trudności dzieci z różnicowaniem dźwięków mowy przekładają się na:

     •     trudności w czytaniu i pisaniu,
     •     często współwystępujące wady wymowy,
     •     obserwuje się ubogi słownik,
     •     niższy poziom inteligencji werbalnej od niewerbalnej w testach oceniających intelektualne funkcjonowanie dziecka.

     Zaburzenia uwagi słuchowej (ang. Auditory Attention Deficit).
     Cechami charakterystycznymi tej grupy są:

     •     źle funkcjonująca krótkotrwała pamięć słuchowa,
     •     trudności w rozumieniu mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych, szczególnie gdy równocześnie mówi kilka osób,
     •     zaburzenia koncentracji uwagi, impulsywność.

     Często współistnieją w tych przypadkach zaburzenia mowy czynnej, wypowiedzi są ubogie zarówno w zakresie słownictwa jak i gramatyki.

     Zaburzenia integracji (ang. Integration Deficit).
     Największe trudności jakie mają dzieci zaklasyfikowane do tego profilu APD to zadania wymagających dobrej współpracy prawej i lewej półkuli mózgowej, takie jak:

     •     rozumienie ze słuchu,
     •     jednoczenie słuchanie nauczyciela i robienie notatek,
     •     rysowanie, pisanie, czytanie,
     •     wykorzystanie i stosowanie prozodycznych cech mowy.


     Źródło: za APD-Medical

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • spzag@wp.pl
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
 • Nasze media społecznościowe