• Egzamin ósmoklasisty

     •  

      TERMINY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA, SZKÓŁ POLICEALNYCH I SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023 NA PODSTAWIE ART. 154 UST. 1 PKT 2 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚW

      Drodzy ósmoklasiści,

       

      w załaczeniu pliki z informacją o terminach rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz zasady rekrutacji i przeliczeliczanie punktów.

      zasady-rekrutacji-2021-2022(2).pdf

      Zalacznik-nr-1-do-Zarzadzenia-nr-3.pdf

      Zarzadzenie-ws--ustalenia-terminow-rekrutacji-2022-2023(1).pdf

      D20191737(1).pdf

       

      WYKAZU ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KURATORA OŚWIATY I INNE PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA TERENIE SZKOŁY, KTÓRE MOGĄ BYĆ WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWE

      zalacznik-nr-1-do-wykazu-zawodow-wiedzy--artystycznych-i-sportowych-luty-2022.xlsx

      Zalaczniki-nr-2-Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-2017-2019.xlsx

      Zalacznik-nr-3-Konkursy-organizowane-przez-MKO-1-.docx

      Zalacznik-nr-4-olimpiady-MEiN-1-.docx

       

       

       

       

      Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

      Przeprowadzony zostanie w drugiej połowie maja 2021 roku przez trzy kolejne dni (25, 26, 27)

      Termin dodatkowy egzaminu – w drugiej połowie czerwca – przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

      Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

      Laureaci i finaliści olimpiad lub konkursów o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu z tego przedmiotu – uzyskają z niego maksymalny wynik. Będą mieli również pierwszeństwo podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

      WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

      Do 30 września 2020

      Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:

      • języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu,
      • zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

      Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla ucznia  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią  lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

      Na podstawie informacji zawartych w opinii lub orzeczeniu uczniowi mogą przysługiwać następujące dostosowania:

      • dostosowanie miejsca pracy: pisanie egzaminu w oddzielnej sali,
      • zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi,
      • płyta CD do arkuszy z języka obcego nowożytnego z wydłużonymi przerwami na zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi rozumienie ze słuchu i ich wykonanie,
      • zapewnienie obecności specjalisty z zakresu niepełnosprawności, np. logopedy,
      • korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu (wówczas egzamin jest rejestrowany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk),
      • przedłużenie czasu na wykonanie zadań.

      W przypadku egzaminu ósmoklasisty:

      – z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut,

      – z matematyki – nie więcej niż o 50 minut,

      – z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut.

      Do 15 października 2020

      Rodzice ucznia  przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

      Do 20 listopada 2020

      Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną.

      Do 25 listopada 2020

      Rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

      Na 3 miesiące przed egzaminem – nie później niż do 25 lutego 2021

      Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji złożonej do 30 września:

      • języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
      • rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym

      Do  11  maja  2021 (nie później niż 2 tygodnie przed egzaminem)

      Dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z języka obcego nowożytnego. Rodzice tych uczniów mogą przekazać dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego języka obcego nowożytnego. Może on zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

      Druga połowa kwietnia

      Termin główny egzaminu ósmoklasisty 25-27 maj 2021r.

      Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminu próbnego, arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach ubiegłych

      DOKUMENTY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE WARUNKÓW LUB FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU

      DOKUMENT

      GRUPY UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE DOSTOSOWANIE

      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

      uczniowie:

      ·         słabosłyszący i niesłyszący;

      ·         słabowidzący i niewidomi;

      ·         z niepełnosprawnością ruchową;

      ·         z afazją;

      ·         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

      ·         z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera;

      ·         niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym;

      ·         z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

      ·         z chorobami przewlekłymi.

      zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza

      uczniowie:

      ·         z czasową niesprawnością rąk;

      ·         z przewlekłymi chorobami;

      ·         chorzy lub niesprawni czasowo.

      opinia rady pedagogicznej

      uczniowie:

      ·         którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;

      ·         którzy mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;

      ·         z zaburzeniami komunikacji językowej;

      ·         którym, ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu (cudzoziemcy)

      opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

      uczniowie:

      ·         ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, np. z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią;

      ·         z zaburzeniami komunikacji językowej.

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu
   • spzag@wp.pl
   • 22 787 71 45
   • Zagościniec ul. Szkolna 1 05-200 Wołomin 05-200 Wołomin Poland
 • Nasze media społecznościowe